Μουσική Σημειογραφία και Σύμβολα

 

semiography-01 Πεντάγραμμο Το πεντάγραμμο είναι ένα σύστημα πάνω στο οποίο ορίζεται το τονικό ύψος μιας νότας. Γράφουμε πάντα σε διαστήματα ή σε γραμμές.
semiography-2 Βοηθητικές γραμμές Οι βοηθητικές γραμμές λειτουργούν σαν επέκταση των 5 βασικών γραμμών.
semiography-3 Διαστολή Η διαστολή δηλώνει ότι χωρίζεται το μέτρο.
semiography-4 Σύστημα Σύστημα ονομάζεται μια ομάδα 2 ή περισσότερων πενταγράμμων τα οποία διαβάζονται ταυτόχρονα.
semiography-5 Ταμπλατούρα Ταμπλατούρα είναι ένα σύστημα σημειογραφίας που χρησιμοποιείται σε έγχορδα όργανα, συνήθως για να περιγράψει συγχορδίες.
semiography-6 Κλειδιά Κλειδιά είναι τα σύμβολα που μας βοηθάνε τα ορίσουμε ένα σταθερό σημείο (φθόγγο) πάνω στο πεντάγραμμο, στο ύψος που θέλουμε.
semiography-7 Διπλή διαστολή Δηλώνει το τέλος του αποσπάσματος.
Δυναμικές
semiography-8 Pianisissimo Εξαιρετικά σιγά.
semiography-9 Pianissimo Πολύ σιγά.
semiography-10 Piano Σιγά.
semiography-11 Mezzo forte Μέτρια.
semiography-12 Forte Δυνατά.
semiography-13 Fortissimo Πολύ δυνατά.
semiography-14 Fortisissimo Εξαιρετικά δυνατά.
semiography-15 Sforzando Έντονο-απότομο forte.
semiography-16 Fortepiano Τονίζεται και μετά κατ’ ευθείαν σιγά
semiography-17 Crescendo Αύξηση δυναμικής.
semiography-18 Diminuendo Μείωση δυναμικής.
Άρθρωση
semiography-19 Staccato Κοφτή άρθρωση φθόγγου.
semiography-20 Marcato Τονισμένη άρθρωση φθόγγου.
semiography-21 Tenuto Μακρά άρθρωση φθόγγου.
semiography-22 Κορώνα Προσθέτει διάρκεια, καθώς αποτελεί σημείο κατάληξης.
semiography-23 Σύζευξη διαρκείας Ενώνει τις διάρκειες δύο φθόγγων.
semiography-24 Άρπισμα Δηλώνει τη διαδοχική εκφορά των φθόγγων.
semiography-25 Glisando Δηλώνει την εκφορά όλων των ενδιάμεσων φθόγγων από τη χαμηλότερη προς την ψηλότερη ή αντίστροφα.
semiography-26 Λιγκατούρα Δηλώνει την ομαλή σύνδεση μεταξύ δύο φθόγγων
semiography-27 Αναπνοή Δηλώνει την ελαφρά διακοπή μέσα στο μουσικό κείμενο.
semiography-28 Pizzicato Χρησιμοποιείται στα έγχορδα με τόξο και δηλώνει το παίξιμο με το χέρι μιας νότας (τσίμπημα).
Αλλοιώσεις και Οπλισμοί
semiography-29 Αναίρεση Δηλώνει ότι μια νότα είναι φυσική (δεν έχει αλλοίωση).
semiography-30 Δίεση Δηλώνει ότι η νότα είναι ανεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο.
semiography-31 Διπλή δίεση Δηλώνει ότι η νότα είναι ανεβασμένη κατά δύο ημιτόνια.
semiography-32 Ύφεση Δηλώνει ότι η νότα είναι κατεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο.
semiography-33 Διπλή ύφεση Δηλώνει ότι η νότα είναι κατεβασμένη κατά δύο ημιτόνια.
semiography-34 Πλήρης οπλισμός διέσεων Δηλώνει τις διέσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος που ακολουθεί.
semiography-35 Πλήρης οπλισμός υφέσεων Δηλώνει τις υφέσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος που ακολουθεί.
Στολίδια
semiography-36 Αποτσιατούρα Δηλώνει την εκφορά της μικρής νότας πριν την κύρια.
semiography-37 Ακατσιατούρα Δηλώνει την κοφτή εκφορά της μικρής νότας πριν την κύρια.
semiography-38 Μορντέντ Δηλώνει την εκφορά της κύριας νότας, της ψηλότερης και μετά της κύριας (ξανά).
semiography-39 Ανάποδο μορντέντ Δηλώνει την εκφορά της κύριας νότας, της χαμηλότερης και μετά της κύριας (ξανά).
semiography-40 Τρίλια Δηλώνει τη συνεχόμενη διαδοχική εκφορά της κύριας και της ψηλότερής της νότας.
semiography-41 Τρέμολο Δηλώνει τη συνεχόμενη και διαδοχική εκφορά της νότας.
semiography-42 Γκρουπέτο Δηλώνει την εκφορά της κύριας, ψηλότερης, κύριας, χαμηλότερης, κύριας, δημιουργώντας έναν κυματισμό.
semiography-43 Ανάποδο γκρουπέτο Δηλώνει την εκφορά της κύριας, χαμηλότερης, κύριας, υψηλότερης, κύριας, δημιουργώντας έναν κυματισμό.
Επαναλήψεις
semiography-44 Επανάληψη Επαναλαμβάνουμε το απόσπασμα.
semiography-45 Παύση 10 μέτρων Δηλώνεται παύση για τα μέτρα που αριθμούνται.
semiography-46 Da Capo Από την αρχή.
semiography-47 Dal Segno Από το σημάδι (segno).
semiography-48 Segno Σημάδι επανάληψης (όταν θα δούμε D.S.).
semiography-49 Coda Τέλος επανάληψης.
Αξίες & Μέτρα
semiography-50 Ολόκληρο & παύση Ολόκληρου Πλήρης διάρκεια (4 χρόνοι).
semiography-51
semiography-52 Μισό &
παύση Μισού
Μισό του ολόκληρου (2 χρόνοι).
semiography-53
semiography-54 Τέταρτο &
παύση Τετάρτου
¼ του Ολόκληρου (1 χρόνος).
semiography-55
semiography-57 Όγδοο &
παύση Ογδόου
1/8 του Ολόκληρου (μισός χρόνος).
semiography-59
semiography-60 Δέκατο-έκτο &
παύση Δεκάτου-έκτου
1/16 του Ολόκληρου (το μισό του ογδόου).
semiography-61
semiography-62 Τριακοστό-δεύτερο & παύση Τριακοστού-δευτέρου 1/32 του Ολόκληρου (το μισό του δεκάτου-έκτου).
semiography-63 Τρία Τέταρτα Δηλώνει τη χωρητικότητα του μέτρου (τρία τέταρτα ή ισοδύναμη αξία).
semiography-78 Παρεστιγμένο Αυξάνει την αξία κατά 50%.
semiography-79 Όγδοα Χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο όγδοα.
semiography-80 Τρίηχα Δηλώνει ότι οι τρείς φθόγγοι (τρίηχα) διαρκούν όσο δύο.
semiography-81 Simile Επανάληψη του μέτρου.
semiography-82 Tempo Δηλώνει ότι κάθε τέταρτο πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν παλμό. Κάθε λεπτό περιλαμβάνει 120 παλμούς.

semiography-83

 

 

semiography-01 Πεντάγραμμο Το πεντάγραμμο είναι ένα σύστημα πάνω στο οποίο ορίζεται το τονικό ύψος μιας νότας. Γράφουμε πάντα σε διαστήματα ή σε γραμμές.
semiography-2 Βοηθητικές γραμμές Οι βοηθητικές γραμμές λειτουργούν σαν επέκταση των 5 βασικών γραμμών.
semiography-3 Διαστολή Η διαστολή δηλώνει ότι χωρίζεται το μέτρο.
semiography-4 Σύστημα Σύστημα ονομάζεται μια ομάδα 2 ή περισσότερων πενταγράμμων τα οποία διαβάζονται ταυτόχρονα.
semiography-5 Ταμπλατούρα Ταμπλατούρα είναι ένα σύστημα σημειογραφίας που χρησιμοποιείται σε έγχορδα όργανα, συνήθως για να περιγράψει συγχορδίες.
semiography-6 Κλειδιά Κλειδιά είναι τα σύμβολα που μας βοηθάνε τα ορίσουμε ένα σταθερό σημείο (φθόγγο) πάνω στο πεντάγραμμο, στο ύψος που θέλουμε.
semiography-7 Διπλή διαστολή Δηλώνει το τέλος του αποσπάσματος.
Δυναμικές
semiography-8 Pianisissimo Εξαιρετικά σιγά.
semiography-9 Pianissimo Πολύ σιγά.
semiography-10 Piano Σιγά.
semiography-11 Mezzo forte Μέτρια.
semiography-12 Forte Δυνατά.
semiography-13 Fortissimo Πολύ δυνατά.
semiography-14 Fortisissimo Εξαιρετικά δυνατά.
semiography-15 Sforzando Έντονο-απότομο forte.
semiography-16 Fortepiano Τονίζεται και μετά κατ’ ευθείαν σιγά
semiography-17 Crescendo Αύξηση δυναμικής.
semiography-18 Diminuendo Μείωση δυναμικής.
Άρθρωση
semiography-19 Staccato Κοφτή άρθρωση φθόγγου.
semiography-20 Marcato Τονισμένη άρθρωση φθόγγου.
semiography-21 Tenuto Μακρά άρθρωση φθόγγου.
semiography-22 Κορώνα Προσθέτει διάρκεια, καθώς αποτελεί σημείο κατάληξης.
semiography-23 Σύζευξη διαρκείας Ενώνει τις διάρκειες δύο φθόγγων.
semiography-24 Άρπισμα Δηλώνει τη διαδοχική εκφορά των φθόγγων.
semiography-25 Glisando Δηλώνει την εκφορά όλων των ενδιάμεσων φθόγγων από τη χαμηλότερη προς την ψηλότερη ή αντίστροφα.
semiography-26 Λιγκατούρα Δηλώνει την ομαλή σύνδεση μεταξύ δύο φθόγγων
semiography-27 Αναπνοή Δηλώνει την ελαφρά διακοπή μέσα στο μουσικό κείμενο.
semiography-28 Pizzicato Χρησιμοποιείται στα έγχορδα με τόξο και δηλώνει το παίξιμο με το χέρι μιας νότας (τσίμπημα).
Αλλοιώσεις και Οπλισμοί
semiography-29 Αναίρεση Δηλώνει ότι μια νότα είναι φυσική (δεν έχει αλλοίωση).
semiography-30 Δίεση Δηλώνει ότι η νότα είναι ανεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο.
semiography-31 Διπλή δίεση Δηλώνει ότι η νότα είναι ανεβασμένη κατά δύο ημιτόνια.
semiography-32 Ύφεση Δηλώνει ότι η νότα είναι κατεβασμένη κατά ένα ημιτόνιο.
semiography-33 Διπλή ύφεση Δηλώνει ότι η νότα είναι κατεβασμένη κατά δύο ημιτόνια.
semiography-34 Πλήρης οπλισμός διέσεων Δηλώνει τις διέσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος που ακολουθεί.
semiography-35 Πλήρης οπλισμός υφέσεων Δηλώνει τις υφέσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος που ακολουθεί.
Στολίδια
semiography-36 Αποτσιατούρα Δηλώνει την εκφορά της μικρής νότας πριν την κύρια.
semiography-37 Ακατσιατούρα Δηλώνει την κοφτή εκφορά της μικρής νότας πριν την κύρια.
semiography-38 Μορντέντ Δηλώνει την εκφορά της κύριας νότας, της ψηλότερης και μετά της κύριας (ξανά).
semiography-39 Ανάποδο μορντέντ Δηλώνει την εκφορά της κύριας νότας, της χαμηλότερης και μετά της κύριας (ξανά).
semiography-40 Τρίλια Δηλώνει τη συνεχόμενη διαδοχική εκφορά της κύριας και της ψηλότερής της νότας.
semiography-41 Τρέμολο Δηλώνει τη συνεχόμενη και διαδοχική εκφορά της νότας.
semiography-42 Γκρουπέτο Δηλώνει την εκφορά της κύριας, ψηλότερης, κύριας, χαμηλότερης, κύριας, δημιουργώντας έναν κυματισμό.
semiography-43 Ανάποδο γκρουπέτο Δηλώνει την εκφορά της κύριας, χαμηλότερης, κύριας, υψηλότερης, κύριας, δημιουργώντας έναν κυματισμό.
Επαναλήψεις
semiography-44 Επανάληψη Επαναλαμβάνουμε το απόσπασμα.
semiography-45 Παύση 10 μέτρων Δηλώνεται παύση για τα μέτρα που αριθμούνται.
semiography-46 Da Capo Από την αρχή.
semiography-47 Dal Segno Από το σημάδι (segno).
semiography-48 Segno Σημάδι επανάληψης (όταν θα δούμε D.S.).
semiography-49 Coda Τέλος επανάληψης.
Αξίες & Μέτρα
semiography-50 Ολόκληρο & παύση Ολόκληρου Πλήρης διάρκεια (4 χρόνοι).
semiography-51
semiography-52 Μισό &
παύση Μισού
Μισό του ολόκληρου (2 χρόνοι).
semiography-53
semiography-54 Τέταρτο &
παύση Τετάρτου
¼ του Ολόκληρου (1 χρόνος).
semiography-55
semiography-57 Όγδοο &
παύση Ογδόου
1/8 του Ολόκληρου (μισός χρόνος).
semiography-59
semiography-60 Δέκατο-έκτο &
παύση Δεκάτου-έκτου
1/16 του Ολόκληρου (το μισό του ογδόου).
semiography-61
semiography-62 Τριακοστό-δεύτερο & παύση Τριακοστού-δευτέρου 1/32 του Ολόκληρου (το μισό του δεκάτου-έκτου).
semiography-63 Τρία Τέταρτα Δηλώνει τη χωρητικότητα του μέτρου (τρία τέταρτα ή ισοδύναμη αξία).
semiography-78 Παρεστιγμένο Αυξάνει την αξία κατά 50%.
semiography-79 Όγδοα Χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο όγδοα.
semiography-80 Τρίηχα Δηλώνει ότι οι τρείς φθόγγοι (τρίηχα) διαρκούν όσο δύο.
semiography-81 Simile Επανάληψη του μέτρου.
semiography-82 Tempo Δηλώνει ότι κάθε τέταρτο πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν παλμό. Κάθε λεπτό περιλαμβάνει 120 παλμούς.

semiography-83